Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

piątek, 10 marca 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

              

Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi a lit. a i b,

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi)

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV ust. 3 pkt 3 Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje realizator Programu.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu.
 • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie uczestnika Programu.
 • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” – edycja 2023 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika Programu można składać :

 • pocztą tradycyjną,
 • drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP,
 • lub osobiście w siedzibie Ośrodka w Księżynie, ul. Alberta 2

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).  Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym poinformują telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,
a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 85 66 32 391

red. U.Ciesielska

Strony w dziale:

Strony w dziale: