PROGRAM OSŁONOWY DOT. ODBIORU ŚMIECI

Piątek, 05 Wrzesień 2008 11:03
Drukuj

Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

LUB

*) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa jest przyznawana od 1 stycznia 2022r. w formie świadczenia pieniężnego
w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób samotnie gospodarujących lub w wysokości 25% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Pomoc finansowa przysługuje od kwartału złożenia wniosku na okres trwania programu, tj. do 31 grudnia 2023r. i będzie wypłacane kwartalnie pod warunkiem uregulowania należnej opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji.  

Do wniosku należy dołączyć:

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie zobowiązana jest dołączyć do wniosku kopie dokumentów. Natomiast oryginały okazać do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz niespełnienia kryteriów uprawniających do przyznania ww. pomocy, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana, nie później niż w terminie 7 dni, do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia  wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielana jest pod nr telefonu:
85-66-31-117.

Wniosek do pobrania

WNIOSEK

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

·        Uchwała nr XXXIII/370/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych z dnia 2021-12-07

 

Zmieniony ( Sobota, 08 Styczeń 2022 15:37 )