GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Email Drukuj PDF

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2021/2022

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NALEŻY SKŁADAĆ
W SIEDZIBIE GOPS W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
KSIĘŻYNO, UL. ALBERTA 2
POK. NR 8
W TERMINIE OD 01 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA

(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.


            Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. na stypendia szkolne oraz zasiłek szkolny realizuje na podstawie:     
           
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami),
- Uchwały Nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
-  Uchwały Nr XXVIII/431/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
- Uchwały Nr VI/46/11/ Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń - znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 na osobę w rodzinie (art. 8 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – ( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.). Ponadto warunkiem ubiegania się o stypendium jest fakt zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

- Pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy także zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, szkolne wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.;
- Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymagane obligatoryjnie przez szkołę, itp.; 
- Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania/ dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i słuchaczy kolegiów: zakwaterowania w bursie, internacie, stacji, posiłków
w stołówce szkoły, internatu lub organizowanych przez inny podmiot, transportu do i ze szkoły.

Do wniosku o przyznanie  należy dołączyć:  
1)
Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe  (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).       
2) Dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
3) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,  
4) Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.          
5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.      
6) Decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
7) Decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne (np. GOPS);
8) Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
9) Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów.

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj.  za miesiąc sierpień br.
Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz §1 pkt 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358). Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Zasiłek szkolny  - może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, choroba, powódź, pożar, inne zdarzenia losowe). Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia imiennych rachunków i faktur, które umożliwiają rozliczenie stypendium i zasiłku szkolnego.
Wnioskodawca - rodzic, opiekun prawny lub dziecko pełnoletnie składające wniosek.

Uwaga!!!
1. Wniosek o stypendium podpisuje jeden z rodziców albo dorosły uczeń.
2. Oświadczenie o uzyskanych dochodach w miesiącu sierpniu 2019r. składają osoby pełnoletnie pod odpowiedzialnością karną - każdy osobno na oddzielnym druku.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Zmieniony ( Sobota, 08 Styczeń 2022 16:00 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama