GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe

Email Drukuj PDF
 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli rodzina złoży o nią pisemny wniosek od dnia 9 lutego 2006 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w Księżynie przy ul. Alberta 2 w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodu. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczna albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (kopia dowodu osobistego);

2.    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

3.    Numer konta osobistego.

4.    Zaświadczenie lekarskie, w którym potwierdzono jedno badanie w czasie trwania ciąży art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 50 poz. 301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2010 r. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Katalog dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji np. dokumentu o miejscu zameldowania drugiego z rodziców dziecka (informacja taka znajduje się w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość), a w przypadku gdy nie pokrywa się on z meldunkiem pierwszego z rodziców, ubiegającego się o zapomogę, żądać od drugiego rodzica zaświadczenia z gminy, w której jest zameldowany, że nie ubiega się tam o zapomogę.


Zmieniony ( Środa, 16 Marzec 2011 15:02 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama