GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Email Drukuj PDF

 

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych:

·       zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

·       urodzenia dziecka

·       opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·       samotnego wychowania dziecka

·       wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

·       kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

·       rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)

·       podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

·       podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

·       Świadczenia opiekuńcze:

·       zasiłki pielęgnacyjne

·       świadczenia pielęgnacyjne

 

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

urodzenia dziecka

1 000,00 zł

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł

samotnego wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności

250,00 zł

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

60,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia

80,00 zł

rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)

100,00 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

90,00 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

50,00 zł

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się ubiegać i od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do zasiłku rodzinnego.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

·       osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu

·       dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w/w w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

1.    zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o :

a) wysokości przychodu,

b) wysokość dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku;

2.    zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów;

3.    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokość dochodu,

b) wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c) wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

4.    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

5.    zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

6.    zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7.    zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

8.    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

9.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

10.                       kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

11.                       orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

12.                       dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

13.                       skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

14.                       kopię dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do wglądu,

15.                       zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby niepełnosprawnej, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

16.                       zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Ustawodawca wprowadził zasadę uaktualnienia dochodów w tym znaczeniu, że w przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku ustala się na podstawie dochodu pomniejszonego o utracony dochód (art. 5 ust. 4 ustawy), a w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do zasiłku rodzinnego  ustala się na podstawie dochodu rodziny, powiększonego o uzyskany dochód (art. 5 ust. 4a ustawy).


utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

·       uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

·       utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

·       utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;

·       utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawa gospodarstwa rolnego;

·       wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;


uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

·       zakończeniem urlopu wychowawczego,

·       uzyskaniem praw do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

·       uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

·       uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawa gospodarstwa rolnego,

·       rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

1.    kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2.    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

3.    kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

1.    zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

2.    zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

3.    zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

·       dodatek przysługuje na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

·       do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

·       powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku:

1.    zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Zaświadczenie należy złożyć w miesiącu wrześniu.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

1.    dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

2.    zaświadczenie ze szkoły;

3.    oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1.    dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3.    osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4.    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5.    osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

·       rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu),

·       ojciec dziecka jest nieznany (odpis zupełny akt urodzenia dziecka),

·       powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa).

·       sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6.    Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2 w godzinach 7.30 – 15.30.

Zmieniony ( Czwartek, 17 Listopad 2011 10:57 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama