GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Akty prawne

Email Drukuj PDF

 Pomoc społeczna - Akty Prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., Nr 182)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012r. poz. 823)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2013 poz. 135)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz. 728)
Jednolita treść samej ustawy o pomocy społecznej
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
Ustawa z 8 grudnia 2006r.r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 29 grudnia 2006 r. Nr 241, poz. 1831)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)
Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)
Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U. nr 25 poz.186)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa (Dz.U. nr 91 poz. 574)

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 - tekst ujednolicony - stan na: 11.10.2005r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z poźn. zm.)
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
Tekst ujednolicony ustawy - stan prawny na dzień 2008.05.16
Zmieniony ( Czwartek, 18 Kwiecień 2013 12:03 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama